Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

You’re Welcome!

You're Welcome!

Als kennis gedreven productleader zijn wij samen gepassioneerd in het leveren van bedrijfsmatige verzekeringsoplossingen en gespecialiseerd in bijzondere risico’s.

Wij sluiten aan op de behoefte van onze distributiepartners en dragen zorg voor de winstgevendheid van onze capaciteitsverleners. 

Dat doen we met passie:

  • Passie voor onze klanten, die staan centraal!
  • Passie voor ons team, we doen het echt samen!
  • Passie voor kwaliteit, vanuit product leadership, vanuit ons premium brand en in 1x goed!
  • Passie voor de klantreis!
  • Passie voor groei, want we zijn Victor, wij houden van winnen!
  • Passie voor onze distributiepartners, samen succesvol!

In alles wat we doen komen onze kernwaarden terug, in elke fase van de klantreis. Wij zijn altijd betrouwbaar, deskundig, daadkrachtig en respectvol!

Doelstelling beloningsbeleid
De doelstelling achter het beloningsbeleid van Victor is om medewerkers te belonen voor de gewenste kennis, ervaring, vaardigheden, gedrag en prestaties volgens een intern systeem en op marktconforme wijze. Het voorkomen van onzorgvuldige klantbehandeling is tevens een belangrijk doel van het beloningsbeleid. Victor zorgt er middels het beloningsbeleid voor dat medewerkers het klantbelang te allen tijd voorop stellen. Het beloningsbeleid van Victor is van toepassing op alle medewerkers van Victor, inclusief freelancers en uitzendkrachten.

Performance management
Alle medewerkers hebben een functieomschrijving, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennisvereisten zijn vastgelegd. Op basis van de functieomschrijvingen is een passend beloningsniveau vastgesteld.

Aan het begin van het jaar worden de business doelstellingen vertaald naar teamdoelstellingen en besproken met de medewerkers. De direct leidinggevende vertaalt de teamdoelstellingen zonodig naar individuele doelstellingen. De doelstellingen worden opgesteld volgens het SMART- principe en zijn maximaal voor 50% financieel gericht.

Aan het eind van het jaar wordt de mate waarin de goals zijn behaald geëvalueerd, wat resulteert in een beoordelingscategorie. Bij het vaststellen van deze beoordelingscategorie wordt meegewogen in welke mate de medewerker The Greater Good (gedragscode) van Marsh & McLennan Companies naleeft en de daarop gebaseerde compliancetrainingen met goed gevolg heeft afgelegd.


Componenten beloningsbeleid
Alle medewerkers van Victor komen in aanmerking voor een vast inkomen, variabele beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. Victor kent een salarisgebouw dat bestaat uit 8 niveaus (van A (laagste) tot en met H). Elk van deze niveaus kent voor wat betreft het salaris een minimum- en maximum met daarbinnen een targetzone. Deze bedragen zijn gebaseerd op marktdata. Salarissen worden jaarlijks zowel intern als extern getoetst. Jaarlijks per 1 april worden de salarissen geëvalueerd. Doorgroei in de salarisschaal is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling en van de beschikbaar gestelde loonruimte.

Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een bonus. De bonus zal worden toegekend in geval van een bijzonder goede individuele prestatie op een wijze die objectief waarneembaar en vastgesteld is. De bonus heeft een incidenteel karakter en de hoogte is mede gerelateerd aan het maandsalaris en financiële resultaten van Marsh & McLennan Companies.

Het bonusbeleid heeft tot doel te stimuleren dat voldaan aan de doelstellingen, die voor de medewerker zijn vastgesteld. Deze doelstellingen dienen met name lange termijn doelstellingen te zijn, om te voorkomen dat medewerkers voor resultaten op korte termijn gericht zijn.

Het beloningsbeleid van Victor wordt periodiek geëvalueerd op effectiviteit en waar nodig gewijzigd ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen. De directie van Victor is verantwoordelijk voor de opstelling, toepassing en evaluatie van dit beleid.