Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

_Privacy Beleid

Mees en Zoonen gelooft sterk in het beschermen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

Wij hebben dit privacy beleid geschreven om u de wijze uit te leggen waarop Mees en Zoonen persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, in het bezit van Mees en Zoonen of die naar alle waarschijnlijkheid in het bezit van Mees en Zoonen komen, die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, te contacteren of te lokaliseren (“persoonlijke gegevens”) en zullen behandeld worden in lijn met dit Privacy beleid. Dit is inclusief een meningsuiting over het individu. Gegevens die niet gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren (zoals verzamelde statistische gegevens) zijn geen persoonlijke gegevens.

Dit Privacy beleid geeft aan op welke wijze websites die naar dit Privacy beleid verwijzen (elk afzonderlijk een “Site” te noemen) omgaan met informatie. De beheerder van deze website is Mees en Zoonen B.V. met als statutaire zetel:

R Mees en Zoonen Assuradeuren B.V.
Conradstraat 18
Groot Handelsgebouw
3013 AP Rotterdam
Nederland

Verzamelen ,gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Mees en Zoonen verzamelt, gebruikt en maakt uw persoonlijke gegevens openbaar (inclusief van individuen gerelateerd aan u, die allen “u” worden genoemd in dit Privacy beleid) in de normale gang van zaken voor de volgende doeleinden:

 • Het in contact komen en het onderhouden van contact met u;
 • Het aanvragen van u een dienstverlening van Marsh, het helpen bij de voltooiing van uw aanvraag, het beoordelen of u in aanmerking komt voor een dienstverlening, uitvoeren en onderhouden van de dienstverlening, alsmede het verlengen van dienstverleningen die van toepassing zijn;
 • Het reageren en antwoord geven op uw aanvragen, rekeningen en andere diensten;
 • Het doen van voorstellen voor toekomstige dienstverlening die wij kunnen leveren;
 • Het informeren over producten en diensten die worden aangeboden door onze gelieerde ondernemingen;
 • Het verwerken van transacties van door ons ingeschakelde dienstverleners;
 • Het delen van informatie met partijen, die ten behoeve van haar klanten/leden een verzekeringsdekking verkrijgen;
 • Het delen van informatie met financiële instellingen en andere organisaties met wie wij wederzijdse marketingovereenkomsten zijn aangegaan;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving, beveilings- en procesmatige eisen;
 • Het beschermen tegen fraude, verdachte of illegale activiteiten; en
 • Het verzamelen van statistieken voor de analyse van onze sites en ons bedrijf.

Gegevens die wij verzamelen

De informatie die Mees en Zoonen via deze site verzamelt, is onder te verdelen in twee categorieën: (1) informatie die bezoekers aan onze site vrijwillig verstrekken en (2) trackinginformatie die wordt verzameld terwijl bezoekers navigeren op onze site.

Vrijwillig door u verstrekte informatie

Tijdens uw gebruik van deze site kunt u ervoor kiezen ons informatie te verstrekken waardoor wij u beter van dienst kunnen zijn. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen hangt af van de manier waarop u deze site wenst te gebruiken.

 • Wanneer u een brochure aanvraagt: Als u een brochure of aanvullende informatie opvraagt, dient u uw naam, e-mailadres, de naam van uw organisatie en het land waarin u gevestigd bent te verstrekken, zodat wij u het verzochte materiaal kunnen toesturen en kunnen vaststellen of u reeds een klant van Mees en Zoonen bent.
 • Wanneer u zich bij ons aanmeldt en/of een verzekeringsofferte aanvraagt: Als u zich aanmeldt op de site of een verzekeringsofferte aanvraagt, vragen wij eventueel om uw naam, e-mailadres, land, telefoonnummer en de reden van uw aanvraag, alsmede om informatie over uw functie en organisatie en enige andere informatie die noodzakelijk is om de offerte aan u te verstrekken. Op het gegevensformulier zullen wij met asterisken aangeven welke informatie optioneel en welke informatie verplicht is. Deze gegevens kunnen omvatten:
  • Gegevens die u invult op aanvraagformulieren of andere formulieren, die mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, leeftijd, persoonlijke indentificatienummers, creditcardnummers, bankgegevens, belatingsgegevens, medische informatie en informatie gerelateerd aan werk en inkomen kunnen bevatten;
  • Gegevens die wij verkrijgen via andere personen en/of organisaties (zoals overheidsinstellingen, brancheorganisaties, accountants, schadebehandelaars, uw verzekeraar of uw werkgever) om uw identiteit en juistheid van de door u verstrekte informatie te controleren;
  • Gegevens over u die wij hebben ontvangen van zusterondernemingen van Marsh, verzekeraars, andere tussenpersonen, dienstverleners en anderen voor acceptatie- of vorderingsdoeleinden (zoals uw verzekerings- en schadeverleden) over onze klanten en betrokkenen; en
  • Gegevens die wij verkrijgen over consumenten van kredietregistratiebureaus.

Alle door u verzonden persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven op de site of in dit Privacybeleid.

Als u op basis van de offerte een transactie wilt sluiten, zullen wij de noodzakelijke persoonlijke gegevens verzamelen om de offerte af te ronden en de transactie tot stand te brengen, waaronder uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres of betalingsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de transactie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de administratie van uw polis te verzorgen, claims, etc. te verwerken en in zijn algemeenheid om uw relatie met ons te beheren. Zie voor meer informatie over de categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens het onderdeel “openbaarmaking van gegevens aan derden”.

 • Wanneer u opmerkingen plaatst: Tot slot geldt dat als u een opmerking plaatst bij content op onze site, wij u vragen om uw naam en e-mailadres teneinde u, indien u dit wenst, via e-mail te informeren wanneer anderen eveneens een opmerking bij de content plaatsen, alsmede om toezicht op de opmerkingen te houden in overeenstemming met ons beleid inzake acceptabel gebruik. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u daar verstrekt publiekelijk inzichtelijk is voor medewerkers van Mees en Zoonen en andere gebruikers van de site.

Website navigatie gegevens / Cookies

Wanneer u op onze site navigeert, kunnen wij informatie verzamelen door middel van gebruikelijke instrumenten voor informatieverzameling zoals cookies en webbeacons (gezamenlijk genoemd ‘website navigatie gegevens’). Website navigatie gegevens omvatten de standaardinformatie van uw webbrowser (zoals browsertype en -taal), uw Internet Protocol (IP)-adres en de handelingen die u op de site verricht (zoals bekeken webpagina’s en aangeklikte koppelingen).

Openbaarmaking van gegevens  aan derden

Wij maken geen persoonlijke gegevens openbaar over u aan derden, tenzij anders vermeld in dit Privacy beleid, het is toegestaan door de wet, het door u is goedgekeurd.

Derden aan wie wij informatie openbaar maken zijn wettelijk en contractueel verplicht om met uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig om te gaan. Ze zullen de gegevens alleen gebruiken en openbaar maken voor situaties die een redelijk persoon als passend ervaart en in overeenstemming is met de geldende wetgeving en met volgende redenen:

 • Aan verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen of andere sluiters die een dekking aanbieden, om in aanmerking te komen voor een dekking, het verwerken en behouden van een verzekeringsdekking, de vernieuwing van een dekking of gerelateerde producten en diensten;
 • Aan verenigingen van klanten/deelnemers die een verzekeringsdekking aanvragen als lid van de vereniging;
 • Aan u zodat wij of onze gelieerde ondernemingen u op de hoogte kunnen houden van bepaalde producten of diensten die worden aangeboden door onze gelieerde ondernemingen;
 • Aan partijen voor juridische afwikkeling, schaderegelingen en taxatie;
 • Aan krediet- en verzekeringsregistratiebureaus voor het verwerken van informatie;
 • Aan dataverwerkingsdiensten voor het verwerken van transacties;
 • Aan verschillende banken door middel van betalingsverwerkingssystemen van derden voor het verwerken van creditcardbetalingen indien er sprake is van creditcardnummers; en
 • Aan andere financiële stellingen met wie wij een gezamenlijke marketingovereenkomst hebben.

Indien derden uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, dan zijn zij wettelijk verplicht u en ons hiervan op de hoogte te brengen en indien nodig uw toestemming te vragen.

Gelieerde ondernemingen

In het kader van onze normale dienstverlening aan klanten kunnen persoonlijke gegevens binnen Mees en Zoonen gedeeld worden voor onderzoeks- en statistiekdoeleinden, systeembeheer en het bestrijden of opsporen van misdrijven. Wanneer u ons informatie verstrekt inclusief persoonlijke gegevens van derden (namen, adressen of overige gegevens met betrekking tot levende individuen), zullen wij die persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken om u algemene verzekerings- en andere diensten te leveren met dien verstande dat de personen op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben op de hoogte zijn gesteld van de reden(en) om de persoonlijke gegevens te verkrijgen en dat deze aan derden zoals Mees en Zoonen openbaar gemaakt kunnen worden.

Dienstverleners

Omdat een aantal van de dienstverleners die wij gebruiken gevestigd zijn in de Verenigde Staten, inclusief Mees en Zoonen filialen, kunnen uw persoonlijke gegevens gebruikt en opgeslagen worden in de Verenigde Staten en door de Amerikaanse regering, rechtbanken, ordehandhaving of regelgevende instanties die in staat zijn tot openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onder de Amerikaanse wetgeving.

De overdracht van persoonsgegevens wordt geregeld door contractuele standaardclausules van de Europese Unie (EU), de EU-US Privacy Shield, of gelijkwaardige overdrachtsovereenkomsten die de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermen.

Bedrijfsoverdracht

Naarmate wij onze bedrijfsvoering blijven ontwikkelen, is het mogelijk dat wij activa verkopen of aankopen. In dergelijke transacties is gebruikersinformatie, doorgaans bestaande uit persoonlijke gegevens, vaak één van de over te dragen bedrijfsmiddelen. Oftewel, als Mees en Zoonen (of nagenoeg alle activa van Mees en Zoonen) wordt overgenomen, is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens tot de overgedragen activa behoren. In dergelijk geval zijn wij dus bevoegd uw persoonlijke gegevens openbaar te maken en/of over te dragen aan een externe overnemende partij.

Overige wettelijk vereiste openbaarmakingen

Mees en Zoonen behoudt zich het recht voor en heeft het recht persoonlijke gegevens van u of informatie over uw gebruik van deze site openbaar te maken zonder uw voorafgaande toestemming indien Mees en Zoonen te goeder trouw van mening is dat een dergelijk handelen noodzakelijk is om: (a) de rechten, eigendommen of veiligheid van MMC, medewerkers, andere gebruikers van deze site of het publiek te beschermen en verdedigen; (b) de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site te handhaven; of (c) te reageren op claims dat enige content in strijd zou zijn met de rechten van derden. Bovendien hebben wij het recht persoonlijke gegevens openbaar te maken indien wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, rechtsprocessen of overheidsverzoeken.

De doeleinden zoals beschreven hierboven en in “verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens” zullen in dit Privacy beleid “identificatie doeleinden” genoemd worden.

Toestemming

Het is van cruciaal belang dat u bewust bent van en toestemming geeft aan Mees en Zoonen voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. Wij beschouwen de volgende situaties als indicatie dat uw toestemming geeft voor het gebruik van uw huidige en toekomstige persoonlijke gegevens:

 • Uw vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens aan ons direct of via een andere verzekeringsmakelaar of -vertegenwoordiger of uw werkgever met als doel het aanvragen van een verzekeringsovereenkomst of gerelateerde dienst of product (inclusief de informatie die u eerder heeft verstrekt aan Marsh);
 • Uw uitdrukkelijke toestemming of erkenning binnen een schriftelijk, mondeling of elektronische aanvraag of schadeproces; en
 • Uw mondelinge toestemming gevraagd door Mees en Zoonen(of onze agent) voor een bepaald doel.

Mees en Zoonen staat voor een eerlijke en rechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens. De mogelijkheid om toestemming te geven wordt verstrekt wanneer de persoonlijke gegevens worden verzameld. Uw toestemming kan worden gegeven door een gemachtigde, zoals een voogd, vertegenwoordiger of houder van een volmacht.

Onder voorbehoud van bepaalde wettelijke of contractuele beperkingen en het redelijke termijn, kunt u uw toestemming te alle tijde intrekken. Mees en Zoonen zal u informeren over de gevolgen van het intrekken van uw toestemming. In sommige gevallen zal de weigering tot het geven van persoonlijke gegevens, of het intrekken van toestemming aan Mees en Zoonen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken, kunnen betekenen dat we de verzekeringsdekking of andere aangevraagde producten, diensten of informatie niet kunnen leveren.

Indien u uw toestemming wilt intrekken, lees dan “vragen over of intrekken van toestemming” hieronder.

Echter, er zijn een aantal gevallen waarin Mees en Zoonen geen toestemming van u nodig heeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken en openbaar te maken. Mees en Zoonen zal u geen toestemming vragen voor het verwerken of overdragen van persoonlijke gegevens voor doeleinden waarvoor een wettelijke basis is, zoals:

 • Wanneer de overdracht of verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mees en Zoonen(of één van haar gelieerde);
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, gesloten in uw belang tussen Mees en Zoonen (of één van haar gelieerde) en een derde;
 • Wanneer de overdracht en verwerking noodzakelijk is, of wettelijke verplicht is, op een zwaarwegend algemeen belang voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische aansprakelijkheid, of om uw vitale belang te beschermen; of
 • Wanneer de overdracht of verwerking is vereist door de huidige wetgeving.

Beperken van het verzamelen en bewaren van persoonlijke gegevens

Mees en Zoonen zal persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken die nodig zijn voor identificatiedoeleinden of zoals wettelijk is toegestaan. Indien wij persoonlijke gegevens nodig hebben voor andere doeleinden, dan wordt u hierover geïnformeerd. Afhankelijk van uw toestemming (indien van toepassing) zal het beschouwd worden als identificatiedoeleinde.

Mees en Zoonen zal persoonlijke gegevens verzamelen op een eerlijke en wettige wijze. Wij zullen normaalgesproken persoonlijke gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de uitvoering van de identificatiedoeleinden. Echter, sommige persoonlijke gegevens kunnen voor langere perioden worden bewaard zoals vereist door de wet, het contract, of controles.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen genomen in acht nemend de gevoeligheid van de informatie die wij bewaren over klanten en deelnemers. De veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de gevoeligheid, vorm, locatie, hoeveelheid, distributie en opslag van persoonlijke gegevens. Ze bevatten fysieke, technische en bestuurlijke maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. Onder de veiligheidsmaatregelen vallen de versleuteling van communicatie met SSL, versleuteling van informatie dat is opgeslagen, firewalls, toegangscontroles, scheiding van taken, en soortgelijke beveiligingsprotocollen. Echter, vanwege de aard van het internet en gerelateerde technologieën kunnen we de veiligheid van persoonlijke gegevens niet volledig garanderen en Mees en Zoonen neemt uitdrukkelijk afstand van deze verplichting.

Externe koppelingen

Mees en Zoonen gebruikt koppelingen naar andere websites die privacy beleid hanteren waar wij geen invloed op hebben. Zodra u onze servers verlaat (u kunt dit controleren via de URL in de locatiebalk van uw webbrowser), wordt het gebruik van eventuele persoonlijke gegevens die u aanlevert beheerst door het privacy beleid van de operator van de website die u bezoekt. Dit beleid kan afwijken van dat van ons. Indien u het privacy beleid van deze websites niet kunt vinden via een koppeling op de homepagina van de website, dient u voor meer informatie rechtstreeks contact op te nemen met de website.

Nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, openheid en toegankelijkheid voor klanten

Ons op de hoogte brengen van wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (b.v. een e-mailadres) kan essentieel zijn om met u in contact te blijven. Indien uw contactgegevens wijzigen dan kunt u ons op de hoogte houden door een e-mail te sturen naar info.mees@meesenzoonen.nl in te loggen op onze site en uw contactgegevens bij te werken. Houd ons op de hoogte van de wijzigingen van uw persoonlijke gegevens.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om te vragen uw persoonlijke gegevens aan te passen in dossiers die mogelijk verouderd, incompleet of onjuist zijn. Echter, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen biedt Mees en Zoonen geen online toegang tot onze database aan haar klanten om persoonlijke gegevens te bekijken of te wijzigen.

Als u vragen heeft over dit Privacy beleid, toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens of een klacht wilt indienen over dit Privacy beleid, dan kunt u dit doen door te schrijven naar onze afdeling Legal & Compliance met het volgende adres:

R Mees en Zoonen Assuradeuren B.V.
T.a.v. de afdeling Legal & Compliance
Postbus 1545
3000 BM Rotterdam
Nederland

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en kunnen geraadpleegd worden op het Mees en Zoonen kantoor waarmee u zaken doet.

Vragen over of intrekken van toestemming

U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (die mogelijk de producten en diensten die Mees en Zoonen u levert kunnen beperken of beëindigen) door ons te schrijven op het bovenstaande adres. Wij moeten de identiteit van iedereen controleren die een dergelijk verzoek neerlegt om te voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan iemand die geen recht heeft op die informatie.

Normaal gesproken reageren wij op dergelijke verzoeken tot toegang binnen 30 dagen.

Aanpassingen op het privacy beleid

Wij zijn bevoegd dit Privacy beleid geregeld bij te werken. Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 17 oktober 2016.Als we wijzigingen aanbrengen in dit Privacy beleid, zullen we de wijzigingsdatum bijwerken. Eventuele wijzigingen die we maken in dit Privacy beleid zullen met onmiddellijke ingang van toepassing zijn nadat wij deze hebben geplaatst op deze site. Als frequente bezoeker van deze site raden wij u aan dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen.