Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

Over Victor

Victor Insurance is één van de grootste volmachtbedrijven ter wereld

Mees & Zoonen begon 300 jaar geleden in Rotterdam. Mees & Zoonen is vanaf 2018 de nieuwe merknaam Victor Insurance gaan voeren, net als ENCON (Canada), Bluefin Underwriting (United Kingdom), Victor O. Schinnerer & Company (Verenigde Staten), Mees en Zoonen (Italië) en de activiteiten van Schinnerer in Bermuda.

Gevolmachtigd agent

Victor Insurance in een Gevolmachtig agent.  Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Een Gevolmachtigd agent draagt alleen zelf geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een wereldwijde samenwerking onder één merknaam Victor Insurance geeft ons de mogelijkheid om de wereldleider op het gebied van verzekeringen en risicomanagement te worden en versterkt ons vermogen om adviseurs, klanten en verzekeraars van dienst te zijn. Daarnaast zijn er nog voordelen op het gebied van inkoop en het versterken van de zelfstandigheid van het volmachtbedrijf.

Onafhankelijkheid

We zijn een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldwijde professionele dienstverlener die haar klanten voorziet van adviezen en oplossingen op het gebied van risico, strategie en mensen. Met wereldwijd 75.000 collega’s en een jaaromzet van ruim USD 15 miljard, vallen onder Marsh & McLennan Companies tevens marktleiders Marsh, Guy Carpenter, Mercer, en Oliver Wyman.

Als volmachtbedrijf is Victor Insurance een schakel tussen de advies- en bemiddelingsbedrijven van Marsh & McLennan, zelfstandig opererende advies- en bemiddelingsbedrijven en de verzekeraars.

De samenwerking tussen Victor Insurance en de advies- en bemiddelingsbedrijven behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de advies- en bemiddelingsbedrijven zijn niet gebonden aan Victor Insurance en kunnen naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: omdat Victor Insurance het risico onderbrengt bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Deze branchevereniging houdt zich naast belangen­behartiging sterk bezig met het borgen en verhogen van de kwaliteit van de gevolmachtigd agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Victor Insurance is lid van de NVGA en wij voldoen aan de kwaliteitsnormering van de NVGA.

Doelstelling beloningsbeleid
De doelstelling achter het beloningsbeleid van Victor is om medewerkers te belonen voor de gewenste kennis, ervaring, vaardigheden, gedrag en prestaties volgens een intern systeem en op marktconforme wijze. Het voorkomen van onzorgvuldige klantbehandeling is tevens een belangrijk doel van het beloningsbeleid. Victor zorgt er middels het beloningsbeleid voor dat medewerkers het klantbelang te allen tijd voorop stellen. Het beloningsbeleid van Victor is van toepassing op alle medewerkers van Victor, inclusief freelancers en uitzendkrachten.

Performance management
Alle medewerkers hebben een functieomschrijving, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennisvereisten zijn vastgelegd. Op basis van de functieomschrijvingen is een passend beloningsniveau vastgesteld.

Aan het begin van het jaar worden de business doelstellingen vertaald naar teamdoelstellingen en besproken met de medewerkers. De direct leidinggevende vertaalt de teamdoelstellingen zonodig naar individuele doelstellingen. De doelstellingen worden opgesteld volgens het SMART- principe en zijn maximaal voor 50% financieel gericht.

Aan het eind van het jaar wordt de mate waarin de goals zijn behaald geëvalueerd, wat resulteert in een beoordelingscategorie. Bij het vaststellen van deze beoordelingscategorie wordt meegewogen in welke mate de medewerker The Greater Good (gedragscode) van Marsh & McLennan Companies naleeft en de daarop gebaseerde compliancetrainingen met goed gevolg heeft afgelegd.

Componenten beloningsbeleid
Alle medewerkers van Victor komen in aanmerking voor een vast inkomen, variabele beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. Victor kent een salarisgebouw dat bestaat uit 8 niveaus (van A (laagste) tot en met H). Elk van deze niveaus kent voor wat betreft het salaris een minimum- en maximum met daarbinnen een targetzone. Deze bedragen zijn gebaseerd op marktdata. Salarissen worden jaarlijks zowel intern als extern getoetst. Jaarlijks per 1 april worden de salarissen geëvalueerd. Doorgroei in de salarisschaal is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling en van de beschikbaar gestelde loonruimte.

Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een bonus. De bonus zal worden toegekend in geval van een bijzonder goede individuele prestatie op een wijze die objectief waarneembaar en vastgesteld is. De bonus heeft een incidenteel karakter en de hoogte is mede gerelateerd aan het maandsalaris en financiële resultaten van Marsh & McLennan Companies.

Het bonusbeleid heeft tot doel te stimuleren dat voldaan aan de doelstellingen, die voor de medewerker zijn vastgesteld. Deze doelstellingen dienen met name lange termijn doelstellingen te zijn, om te voorkomen dat medewerkers voor resultaten op korte termijn gericht zijn.

Het beloningsbeleid van Victor wordt periodiek geëvalueerd op effectiviteit en waar nodig gewijzigd ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen. De directie van Victor is verantwoordelijk voor de opstelling, toepassing en evaluatie van dit beleid.

Meer informatie kunt u lezen op victorinsurance.com