Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

F.A.Q.

 • Wat is een Gevolmachtigd Agent?

  Een Gevolmachtigd Agent heeft de bevoegdheid (‘volmacht’) om namens verzekeraars op te treden. Alle werkzaamheden omtrent het acceptatie- en schadebehandelingsproces vallen onder haar verantwoordelijkheid. Dit zorgt voor een goede, snelle en persoonlijke service. Een belangrijke toegevoegde waarde binnen de volmachten van Victor Insurance Nederland is dat maatwerk geleverd kan worden in de vorm van exclusieve verzekeringsproducten.

 • Welke marktpartijen onderscheiden wij?

  Bij het uitoefenen van de werkzaamheden van ons bedrijf onderscheiden we de volgende marktpartijen. Het is belangrijk om hun verschillende rollen te onderscheiden.

  • Cliënten
   Onder clienten verstaan wij de eindklant. Dit kan zowel de particuliere en/of de zakelijke verzekeringnemer zijn.
  • Intermediairs
   Onder intermediairs verstaan wij de assurantietussenpersonen, financiële advieskantoren, adviseurs en/of bemiddelaars in verzekeringen.
  • Gevolmachtigden
   Gevolmachtigden, zoals Victor, zijn gespecialiseerde bedrijven. Ze zijn gekwalificeerd en bevoegd om namens verzekeraars verzekeringsaanvragen te accepteren, polissen af te geven en schades af te wikkelen. Naar cliënten en advieskantoren toe treden gevolmachtigden dus op als verzekeraar.
  • Verzekeraars
   Onder verzekeraars verstaan wij risicodragers waar wij de volmacht van hebben. Namens deze risicodragers accepteren wij de aangeboden risico’s, doen wij de polis administratie en schadebehandeling.
 • Wat zijn conflicterende situaties?

  Omdat gevolmachtigde Victor en makelaar Marsh onder dezelfde groepsmaatschappij vallen kunnen situaties ontstaan, waarin sprake is van conflicterende belangen. Belangen van de volmachtgever kunnen botsen met die van de makelaar of de verzekerde. Binnen Victor Insurance Nederland en Marsh gelden voorschriften die moeten voorkomen dat conflicterende situaties ontstaan. Om conflicterende situaties te beperken is er een duidelijke scheidslijn aangebracht tussen de taken en bevoegdheden van Victor Insurance Nederland en die van Marsh. Er gelden regels die in acht genomen moeten worden indien zich onverhoopt toch een conflicterende situatie voordoet. In dat geval wordt de situatie met de belanghebbende partijen besproken en wordt de situatie in onderling overleg afgehandeld. Het Beleid Zakelijke Belangenconflicten kan bij Victor Insurance Nederland en Marsh worden opgevraagd.

 • Waarom vraagt Victor Insurance Nederland om een UBO-verklaring?

  Vanwege de onstabiele situatie in bepaalde landen worden steeds vaker vanuit de Europese Unie en Verenigde Naties handelsbeperkende maatregelen opgelegd. Hiermee wordt het zaken doen met personen, bedrijven en overheden uit deze landen beperkt of verboden. Alle Europese verzekeraars zijn daarom verplicht om al hun zakenrelaties te toetsen aan de sanctieregelgeving.

  Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden in strijd met wet- en regelgeving. In de sanctieregelgeving toetst Victor Insurance Nederland daarom of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbenden (‘UBO’) voorkomen op internationale sanctielijsten. Mocht blijken dat rechts- of natuurlijke personen op een sanctielijst voorkomen, dan mag de verzekeraar geen verzekeringsovereenkomst aangaan.

 • Wat is een Ultimate Beneficial Owner (UBO)?

  Een UBO is altijd een natuurlijke persoon. Om UBO’s te identificeren toetsen verzekeraars personen die een direct of indirect belang hebben in een organisatie of in het vermogen van die organisatie. Het UBO-formulier van Victor Insurance Nederland ontvangt u normaliter via uw intermediair, maar u kunt het ook downloaden via onderstaande link. Een ingevuld UBO-formulier verzendt u naar uw intermediair.

  • UBO-formulier Victor Insurance Nederland: Nederlands

  • UBO-formulier Victor Insurance Nederland: English

 • Wat is ons fraudebeleid?

  Fraude is het misbruik maken van een verzekeringsproduct, of een dienst, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Enkele voorbeelden van fraude zijn:

  • niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
  • niet eerlijk vertellen wat er gebeurd is;
  • veranderen van bedragen op aankoopnota’s;
  • meer claimen dan de geleden schade;
  • een afgewezen schade nogmaals claimen, met een ander verhaal.

  Om fraude te voorkomen en op te sporen:

  • beschikken wij over fraude-indicatoren. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze indicaties te herkennen;
  • wordt er gewerkt met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal ingericht zijn om fraude te detecteren;
  • hebben wij een fraudecontactpersoon die zorgdraagt voor de implementatie en naleving van ons fraudebeleid;
  • worden gegevens over schadehistorie en specifieke fraude-informatie verzameld in een centraal register (FISH), waardoor opsporing van fraude beter mogelijk is;
  • voeren wij controles uit conform de Sanctiewet (CDD);
  • voeren wij de UBO-controle uit conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

  Maatregelen in geval van fraude:

  • beëindiging van de verzekering(en). In geval van fraude wordt niet alleen de betreffende verzekering opgezegd, maar tevens alle andere lopende verzekeringsovereenkomsten;
  • er wordt aangifte bij de politie gedaan;
  • persoonsgegevens worden opgenomen in het incidentenwaarschuwingssyteem financiële instellingen;
  • er worden geen vergoedingen uitbetaald;
  • uitgekeerde gelden en gemaakte kosten worden teruggevorderd;

  Welke maatregelen worden getroffen en in welke mate is afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid van de fraude.

 • Wat is de reikwijdte van een volmacht?

  Volmachten zijn aan wettelijke regels gebonden. Zo dient de volmacht schriftelijk te worden vastgelegd en moet de volmacht worden opgemaakt volgens een bij ministeriële regeling vast te stellen model. In deze modelvolmacht verklaart de verzekeraar dat de gevolmachtigd agent in zijn naam verzekeringen mag accepteren. Met de modelvolmacht kan de gevolmachtigd agent alle werkzaamheden uitvoeren die tot het verzekeringsbedrijf worden gerekend. De verzekeraar die de volmacht verleent, geeft hiermee een onbeperkte volmacht af. In de modelvolmacht mag geen enkele wijziging worden aangebracht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) registreert alle volmachten, en onderhoudt een openbaar register dat online door iedereen geraadpleegd kan worden. Daarmee kan iedereen zich informeren door welke verzekeraars een gevolmachtigd agent een volmacht is toevertrouwd.

 • Welke verzekeraars hebben volmacht verleend aan Victor

  Volg de link naar het Victor Insurance Nederland volmacht-overzicht bij de AFM.

 • Bij welke brancheverenigingen of markten zijn wij aangesloten?

  NVGA
  NVGA

   

  Op de Nederlandse volmachtmarkt is de branchevereniging ‘Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)’ actief. Zij houdt zich naast belangenbehartiging bezig met het borgen van de kwaliteit van de gevolmachtigd agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Victor Insurance Nederland is lid van deze branchevereniging.

  VNAB
  VNAB

   

  De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is dé brancheorganisatie voor alle partijen die actief zijn in de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland. Vanuit de historie van de voormalige Assurantiebeurzen in Rotterdam en Amsterdam, faciliteert de VNAB haar leden actief in drie strategische richtingen: marktmeesterschap, kennisoverdracht en ontmoeten & verbinden.

  Lloyds of London
  Lloyd’s of London

   

  Wij zijn een geregistreerde Lloyd’s Coverholder. Daarmee heft Victor Insurance Nederland toegang tot de verzekeringsmarkten in Londen. Heeft u een polis van ons die wij in de Lloyd’s market hebben ondergebracht? Dan kunt u in geval van opmerkingen of klachten daarover ook contact opnemen met:

  Lloyd’s General Representative in the Netherlands:
  Mr. Ralph van Helden
  Lloyd´s Netherlands Representative B.V.
  Beursplein 37
  Postbus 30196
  3001 DD Rotterdam

 • Hoe ziet onze klachtenprocedure er uit?

  Onze specialisten verrichten hun werk met de vereiste vakbekwaamheid, toewijding en integriteit. Heeft u ondanks onze inspanningen een klacht? Laat ons dat dan weten en dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

  Wat doet Victor Insurance Nederland met uw klacht?
  Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Victor. Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.
  Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
  Vermeld duidelijk de aard van uw klacht en voeg alle relevante correspondentie toe. U ontvangt binnen 14 werkdagen van ons een reactie.

  Waar kunt u terecht?
  U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

  Intermediair
  Uw intermediair brengt uw klacht onder onze aandacht.

  Victor Insurance Nederland 
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtencoördinator Anda Verhoeven, Postbus 1545, 3000 BM Rotterdam.

  Email
  U kunt uw klacht per e-mail indienen via info.nl@victorinsurance.com of klachten@victorinsurance.com o.v.v. “klacht”.

  Bent u nog niet tevreden?
  Indien u na ontvangst van het definitieve standpunt van Victor Insurance Nederland van mening bent dat uw klacht niet naar uw tevredenheid werd opgelost, kunt u uw klacht (binnen drie maanden) kosteloos voorleggen aan de Financiële Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De Financiële Ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen partijen.

  Voor verdere informatie over het KiFiD verwijzen wij u graag naar haar website: www.kifid.nl
  Het postadres van KiFiD luidt: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

  Als u zich niet in het advies van de Financiële Ombudsman kunt vinden kunt u uw klacht (binnen drie maanden) voorleggen aan de Geschillencommissie van KiFiD.